kinderreaders   hoppi       7seeds   love   bible   bible

7彩小種子 聖經故事系列

最新推出: 小彩虹網上學習園地 (家庭版) 21首兒童詩歌 *

以下是詩歌節錄供試聽

*購買全套21冊聖經故事的的家長 , 可以優惠價購買網上聖經故事學習園地(家庭版)升級套裝 , 詳情可WhatsApp 92487100 聯絡我們查詢。

訂購 – 聖經故事圖書預覽內頁


瀏覽其他系列

kinderreaders   hoppi
 
7seeds   love
bible   others